Tytuł projektu:
Modelowanie ryzyka kredytowego w oparciu o dane dostępne w kanałach cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań teorio-grafowych związanych z sieciami społecznościowymi.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zbudowanie i weryfikacja nowatorskiego modelu estymacji ryzyka kredytowego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych oraz najnowszych badań i narzędzi z zakresu teorii grafów. Gotowy model będzie udostępniany bankom i innym instytucjom finansowym w formie produktu, jako narzędzie służące do oceny ryzyka kredytowego. Uzyskane dzięki niemu dane będą mogły służyć jako uzupełnienie informacji pozyskiwanych z istniejących źródeł monitorujących historię kredytową  lub w przypadku osób, które nie posiadają historii kredytowej, jako alternatywny raport wykorzystywany przy rozpatrywaniu nowych decyzji kredytowych oraz w celu okresowego monitorowania zachowań pożyczkobiorców.

 

Planowane efekty:
Wdrożenie nowego modelu estymacji ryzyka umożliwi bankom, a także innym instytucjom finansowym dotarcie z produktami kredytowymi do nowych segmentów populacji, jednocześnie poprawiając efektywność istniejących już narzędzi i procesów. Dzięki jego wykorzystaniu wzrośnie również liczba osób, które zostaną ocenione przez polski system bankowy jako wiarygodne z punktu widzenia ryzyka kredytowego, co w dalszej perspektywie może mieć wpływ na poprawę wskaźnika wykluczenia finansowego wśród Polaków. Będzie to dotyczyło w szczególności ludzi młodych, będących na początku kariery zawodowej, w przypadku których bankom brakuje obecnie rozwiązań umożliwiających ocenę ich wiarygodności kredytowej.

 

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 496 287,94 zł
(słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i 94/100 złotych).

 

Wkład Funduszy Europejskich:
Wartość dofinansowania wynosi 7 326 910, 69 zł
(słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych i 69/100).

Unia Europejska
Location icon Facebook icon Twitter icon Google+ icon LinkedIn icon Technology icon Business icon Marketing icon Phone icon Mail icon User icon Tag icon Bubble icon Arrow right icon Arrow left icon Calendar PR Contact